27 nov

Kolaudácia je pojem, pod ktorým si mnoho ľudí predstaví veľkú párty v novom byte či dome. Ak sa sťahujete do novostavby párty určite príde vhod, ale rozhodne to nie je kolaudácia. Tento pojem schováva v sebe zložitý a podstatný proces bez ktorého by ste sa do svojho bytu, alebo domu nemohli nasťahovať.

Čo to je kolaudácia

Kolaudácia je proces, ktorý spadá do rúk stavebného úradu. Vydáva kolaudačné rozhodnutie o užívaní stavby k účelu za akým bola postavená. Stavebný úrad zaisťuje  ochranu verejných záujmov a práv účastníkov konania. Rozhoduje, či novostavba je vhodná pre bezpečné užívanie – posudzuje sa bezpečnosť a ochrana života a zdravia budúcich užívateľov. Ďalej sa berie do úvahy ochrana životného prostredia, požiarna ochrana a pod.

Pri kolaudácii sa preskúma aj zrealizovanie stavby – či bola zrealizovaná v súlade s odsúhlasenou projektovou dokumentáciou a či boli dodržané podmienky určené

 • Územným plánom
 • Stavebným povolením
 • Územným rozhodnutím

Pracovníci stavebného úradu všetko skontrolujú, prezrú a na základe zistených skutočností kolaudačné rozhodnutie vydajú.

Kolaudácia a jej priebeh

S kolaudáciou vy, ako budúci užívateľ stavby veľa práce nemáte. Celý proces spočíva na pleciach developera a stavebníka. Ten na príslušnom stavebnom úrade podá žiadosť o vydanie kolaudačného rozhodnutia. Môže ju podať tesne pred dokončením stavby – predídete tak čakaniu na rozhodnutie a možnosti nasťahovať sa. Skôr ako prebehne kolaudácia je potrebné aby mal dom, či bytovka už

 • Hotovú strechu s odkvapovým systémom, bleskozvodom a komínom
 • Mal nainštalované okná a dvere
 • Dokončené balkóny so zábradlím, schodiská, stropy, steny a podláh
 • Prípojky na inžinierske siete aj s meracími miestami a prístrojmi (voda, kanalizácia, plyn, elektrika).
 • V kúpeľni už musia byť osadené umývadlá, vaňa, sprchový kút a WC.

Kým toto všetko nie je hotové nie je dobré podávať žiadosť ohľadom kolaudácie. Úrad by takúto stavbu neschválil.

K žiadosti o vydanie kolaudačného rozhodnutia je potrebné doložiť

 • Projektovú dokumentáciu stavby – skutočné zhotovenie stavby
 • Zameranie osadenia stavby (vypracuje ho geodet)- geometrický plán
 • Stavebný denník (kópiu)
 • Revízne správy o bezchybnosti a odskúšaní všetkých inštalácií v dome (byte)
 • Ak ste niektorú inštaláciu, ako budúci užívatelia domu robili osobne časť týchto dokladov musíte predložiť vy.
 • Energetický certifikát
 • Certifikáty a atesty materiálov použitých pri stavbe
 • Revízne doklady a správy o vykonaných skúškach – správa k elektroinštalácii, plynoinštalácii, atest ohľadom žumpy, doklad o dodávke vody a odvádzaní splaškových vôd,…

Ak neodovzdáte všetky potrebné dokumenty úrad vás vyzve na ich doloženie, týmto sa ale kolaudácia predĺži.

Najmenej 10 dní pred kolaudačným konaním stavebný úrad oznámi všetkým účastníkom konania dátum začiatku kolaudačného konania – stavebník, vlastník stavby a vlastník pozemku. Ústnym konaním a miestnym zisťovaním si pracovníci úradu preveria realizovanie stavby (či je postavená podľa projektovej dokumentácie) a či boli pri stavbe dodržané všetky podmienky, ktoré boli určené územným rozhodnutím a plánom a stavebným povolením. Preskúma aj bezpečnosť stavby, možné ohrozenie verejného záujmu, životného prostredia, a zdravia a bezpečia osôb.

Zároveň s tým prebieha aj ústne konanie počas ktorého môže každý účastník konania povedať pripomienky. Dajte si pozor, ak by kolaudácia neprebehla správne, alebo by ste nič nepripomienkovali všetky vady, ktoré by ste objavili po kolaudácii by ste museli opravovať na vlastné náklady.

Kolaudácia – rozhodnutie stavebného úradu a kolaudačné rozhodnutie

Ak stavebný úrad nezistí žiadne závažné nedostatky vydá kolaudačné rozhodnutie. Malo by byť vydané do 15 – tich dní od kolaudačného konania. V ňom je jasne uvedené na čo sa môže stavba využívať – teda účel stavby.  Ak ste stavali a kolaudovali rodinný dom, alebo byt ide o bytový priestor, ak ste kolaudovali kanceláriu ide o kancelárske priestory. Účel stavby sa už nedá meniť.

Za kolaudačné rozhodnutie musíte zaplatiť. Cena sa pohybuje od cca 15 do 100 euro v závislosti od rozpočtu nákladov.

Kolaudačné rozhodnutie sa môže aj prerušiť. Stáva sa to vtedy ak stavebný úrad zistí nedostatky a odchýlky. Zapíše ich do projektu, kde sú uvedené aj pripomienky účastníkov kolaudačného konania. Zároveň Tieto nedostatky je potrebné odstrániť v stanovenej lehote (určí ju stavebný úrad). Pokiaľ stavebník tieto nedostatky neodstráni nedostane kolaudačné rozhodnutie.

Nevydanie kolaudačného rozhodnutia

Stavebný úrad môže kolaudačné rozhodnutie aj nevydať. Stavba nie je skolaudovaná a nie je možné v nej bývať. Stáva sa to hlavne z dôvodov:

 • Ak je ohrozená bezpečnosť a zdravie obyvateľov domu
 • Nie sú zabezpečené inžinierske siete ( pripojenie na vodu, elektrinu, kanalizáciu)
 • Nie je zaistené vykurovanie
 • Ak sú zistené odchýlky od projektovej dokumentácie a stavebného plánu
 • Nie sú predložené všetky potrebné dokumenty
 • A ďalšie vážne nedostatky.

Po kolaudácii

Ak má stavebník kolaudačné rozhodnutie musí stavbu zaevidovať na príslušnom obecnom úrade. Dom dostane súpisné číslo. Následne ju na základe súpisného čísla, kolaudačného rozhodnutia a geometrického plánu zapíše do katastra nehnuteľností.

Kedy kolaudácia je potrebná a kedy nie

Kolaudačné rozhodnutie potrebujete pri

 • Každej novostavbe – byt, dom, rekreačné stavby, prevádzkové, alebo výrobné zariadenia (kancelárie, výrobné haly, obchodné prevádzky,…)
 • Rekonštrukcii na ktorú bolo potrebné stavebné povolenie
 • Garáž, ak bolo na ňu potrebné stavebné povolenie
 • Pri prístavbách, nadstavbách, alebo jednoduchých stavbách, na ktoré postačí ohlasovacia povinnosť.

Kolaudačné rozhodnutie nepotrebujete

 • Pri drobných stavbách na ktoré nie je potrebné stavebné povolenie a nejde o bytové priestory.
 • Pri stavebných úpravách a udržiavacich prácach aj napriek tomu, že na ne bolo potrebné stavebné povolanie
 • Garáž, ktorá patrí do kategórie drobných stavieb a vzťahuje sa na ňu len ohlasovacia povinnosť na príslušnom úrade.

Ak si nie ste istí, či vaša stavba, či rekonštrukcia potrebuje kolaudačné rozhodnutie informujte sa na príslušnom stavebnom úrade.

Stavbu nie je možné užívať bez kolaudácie, preto je dobré vybaviť ju čo najskôr. V niektorých prípadoch môže stavebný úrad povoliť predčasné užívanie stavby, alebo jej časti. Užívanie stavby však nesmie ohroziť bezpečnosť a zdravie osôb. Ak takéto povolenie úrad vydá máte čas 15 dní na to, aby ste podali žiadosť na kolaudáciu stavby.

Zmena účelu užívania budovy

Ak chcete zmeniť účel užívania budovy potrebujete tiež kolaudačné rozhodnutie (napríklad ak chcete kancelárske priestory zmeniť na bytové jednotky, alebo hospodársku budovu na rodinný dom). V tomto prípade podajte na úrad žiadosť o zmenu užívania budovy.

Okrem vyplnenej žiadosti s menom a adresou stavebníka a označením stavby potrebujete aj

 • List vlastníctva – ak nie ste majiteľom nehnuteľnosti potrebujete aj súhlas majiteľa.
 • Uviesť zmenu v spôsobe užívania.
 • Dokumenty, ktoré vyznačujú pôvodný a navrhovaný spôsob užívania
 • Pôvodné kolaudačné rozhodnutie (ktoré bolo vydané k pôvodnému užívaniu stavby).
 • Revíznu správu ohľadom elektrických rozvodov
 • stavebný úrad môže vyžadovať predloženie ďalších dokladov

O zmenu užívania môžete požiadať aj pred dokončením stavby.

 • k tejto žiadosti potrebujete doložiť projektovú dokumentáciu zmeny stavby, základné údaje o zmenách, účel, rozsah a druh zmeny.

V oboch prípadoch sa pripravte aj na platenie poplatkov.

Ak novostavba, do ktorej sa chcete nasťahovať prešla kolaudáciou a plánujete sa čo najskôr nasťahovať skôr ako si prevezmete kľúče poriadne si ju prezrite. Overte si, že nedostatky, ktoré na základe kolaudačného rozhodnutia mali byť odstránené aj naozaj odstránené sú. Ak by ste tak nespravili mohlo by sa stať, že na ich odstránenie pôjdu peniaze z vašej peňaženky.

Ak je všetko v poriadku môžete si prevziať kľúče a urobiť párty, ktorou kolaudáciu zavŕšite a oslávite nové bývanie.

 

Zdieľať

Zanechať komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *