Blog

Ako získať stavebné povolenie? (Postup)

Čas beží mimoriadne rýchlo. Ak plánujete na jar zahájiť výstavbu montovaného domu, máte najvyšší čas, aby ste začali s vybavovaním stavebného povolenia. Celý proces sa totiž môže za istých okolností natiahnuť a  na stavebné povolenie si budete musieť počkať niekoľko mesiacov.

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia sa podáva na miestne príslušnom stavebnom úrade. V kompetencii tohto úradu, je potom vydanie stavebného povolenia alebo jeho zamietnutie. Podľa platnej legislatívy musí stavebný úrad o žiadosti rozhodnúť najneskôr do 60 dní od podania žiadosti.

Samozrejme, stavebné povolenie nemusí byť vydané v posledný deň tejto lehoty a stavebný úrad o vašej žiadosti môže rozhodnúť skôr. Najmä vtedy, ak ste si dáte na žiadosti a jej prílohách záležať a stavebný úrad vás na ich doplnenie nemusí vyzývať. V opačnom prípade sa 60 dňová lehota na rozhodnutie môže výrazne predĺžiť. Aby vydanie stavebného povolenia prebehlo bez akýchkoľvek komplikácií, pozrieme sa na čo by ste mali myslieť ešte pred podaním žiadosti.

Prv ako si podáte žiadosť

V zmysle zákona č. 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) sa za jednoduché stavby považujú budovy na bývanie, ktorých zastavaná plocha nepresahuje 300 m2. Môže ísť pritom o prízemné stavby s výškou nepresahujúcou 15 m alebo o budovy s jedným nadzemným podlažím a podkrovím. Tieto stavby môžu mať aj jedno podzemné podlažie. Do tejto kategórie patria vo všeobecnosti všetky typy rodinných domov, teda aj montované domy. Ak sa teraz pýtate kam tým mierime, hneď vám to vysvetlíme.

Pri jednoduchých stavbách sa totiž okrem stavebného povolenia vyžaduje aj územné povolenie. Ak idete váš montovaný dom stavať na pozemku, ktorý sa nachádza v územnom pláne obce a je schválený na individuálnu bytovú výstavbu, tak patríte medzi šťastnejších stavebníkov a máte o jednu starosť menej. Môžete totiž požiadať o zlúčenie územného konania so stavebným konaním.

O niečo komplikovanejšia situácia nastane vtedy, keď ste sa rozhodli stavať na pozemku, ktorý sa v rámci územného plánu obce nachádza mimo schválenej lokality. V tomto prípade budete k stavebnému povoleniu potrebovať súhlas obce a ak je pozemok klasifikovaný ako orná pôda, tak navyše aj súhlas príslušného úradu s vyňatím ornej pôdy z pozemkového fondu. Vyňatie pôdy je v kompetencii okresného úradu – odboru pozemkového a lesného. Pred podaním žiadosti o vydanie stavebného konania si teda zabezpečte súhlasné územné rozhodnutie obce a vyberte pôdu z pôdneho fondu.

Nezabudnite na prípojky

Pred podaním žiadosti o vydanie stavebného povolenia bude vhodné, ak najprv požiadate:

 • vodárenský podnik – o vydanie súhlasu s pripojením montovaného domu na vodu a kanalizáciu. Prílohy žiadosti o pripojenie domu zvyčajne tvorí dokumentácia vodoinštalácie, list vlastníctva, situácia napojenia domu na vodu ( v prípade, že v obci nie je vybudovaná kanalizácia, môže byť vyžadovaný nákres žumpy).
 • energetické závody – o vydanie súhlasu na pripojenie montovaného domu k elektrickej sieti. Prílohy žiadosti sú v podstate podobné. Priložíte list vlastníctva, dokumentáciu elektroinštalácie v dome a situačný nákres pripojenia domu.

 

Ak uvažujete, že budete na vykurovanie montovaného domu využívať plyn, tak budete musieť o vydanie súhlasu požiadať aj spoločnosť SPP Distribúcia a.s..

V prípade súhlasného stanoviska vám pripojenie schvália a uzavrú s vami zmluvu. Všetky tri spomínané inštitúcie majú na vydanie stanoviska 30 dňovú zákonnú lehotu. Niektoré reagujú promptne a rýchlo, pri iných si budete musieť počkať. Pre každý prípad však s vybavením prípojok neotáľajte a ako sme už zdôrazňovali, vybavte si všetko ešte pred podaním žiadosti o vydanie stavebného povolenia

Oslovte susedov

Vaši susedia budú účastníkmi stavebného konania a preto pred podaním žiadosti o vydanie stavebného povolenia s nimi prekonzultujte váš zámer a v prípade nejakých námietok nájdite kompromis, ktorý bude vyhovovať obidvom stranám. Predídete tak prípadným nedorozumeniam alebo zbytočným konfliktom, ktoré by mohli neskôr stavebné konanie predlžovať.

Podanie žiadosti

Keď ste absolvovali tieto zahrievacie kolá, na rad môže prísť samotné podanie žiadosti. Stavebnému úradu predložíte žiadosť spolu s kompletnými prílohami, projektovou dokumentáciou a zaplatíte správny poplatok.

Prílohy žiadosti tvorí:

 • kompletná projektová dokumentácia
 • list vlastníctva k stavebnému pozemku
 • názov a adresa zhotoviteľa montovaného domu (vrátane fotokópie oprávnenia na vykonávanie stavebnej činnosti)
 • výkres so situáciou osadenia stavby
 • právoplatné územné rozhodnutie (ak ste nepožiadali o zlúčenie stavebného a územného konania)
 • vyjadrenie okresného úradu k vyňatiu ornej pôdy (ak bolo potrebné pozemok vyňať z pozemkového fondu)
 • vyjadrenia vodárenského podniku, energetikov, poprípade SPP Distribúcie
 • vyjadrenie stavebného dozoru (alebo zhotoviteľa montovaného domu)

 

Po podaní žiadosti stavebný úrad zašle všetkým účastníkom oznámenie o začatí konania. Účastníkmi konania môžu byť susedia, stavebný dozor, projektant alebo iné fyzické či právnické osoby, ktorých sa výstavba montovaného domu môže nejakým spôsobom dotýkať. Všetci účastníci majú zákonom stanovenú lehotu, v ktorej sa môžu k prebiehajúcemu konaniu vyjadriť.

Ak bola žiadosť kompletná, projektová dokumentácia v poriadku a účastníci konania nevyjadrili proti stavbe žiadne námietky stavebný úrad najneskôr pred uplynutím zákonom stanovenej lehoty vydá rozhodnutie o stavebnom povolení. Rozhodnutie je zaslané účastníkom konania, ktorý majú 15 dňovú lehotu na odvolanie. Ak sa v tejto lehote voči rozhodnutiu stavebného úradu nikto neodvolá, rozhodnutie nadobudne právoplatnosť. Stavebné povolenie stráca platnosť po dvoch rokoch od právoplatnosti rozhodnutia. Samozrejme iba za predpokladu, že sa v tejto lehote nezačala výstavba montovaného domu.

Rada na záver

Koľko ľudí, toľko chutí. V tomto prípade však skôr platí koľko úradníkov toľko prístupov. Pri podávaní žiadosti sa tak môžete stretnúť s rozdielnym individuálnym prístupom. Naša osobná skúsenosť so zamestnancami stavebného úradu je viac ako pozitívna, ale napriek tomu vám pred podaním žiadosti o vydanie stavebného povolenia odporúčame navštíviť príslušný stavebný úrad. Počas osobnej návštevy totiž najlepšie zistíte ako vypísať žiadosť a aké konkrétne prílohy budete musieť ešte k žiadosti priložiť.

1 thoughts on “Ako získať stavebné povolenie? (Postup)

 1. Spätné upozornenie: Ako najlepšie financovať stavbu montovaného domu? - Montované domy

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *